A FAVI.hu oldal használatának feltételei

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen szerződési feltételek („Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF”) alkalmazandók a Favi online s.r.o (székhely: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prague 1, cégjegyzékszám: 048 57 402, a Prágai Fővárosi Bíróság C részlege nyilvántartásában, bejegyzési szám: 254682) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett https://favi.hu weboldalon (“Weboldal”) keresztül a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személyek (“Felhasználó”) között megkötött, szolgáltatásnyújtására irányuló szerződésre („Szerződés”).

1.2. A Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit szabályozza továbbá a Kapcsolattartási Szabályzat, amely a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. Az ÁSZF és Kapcsolattartási Szabályzat a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.3. A Szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelvűek, a Szerződés magyar nyelven köthető meg.

1.4. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató e-mail útján értesíti a Felhasználót a felhasználói fiókjában megadott e-mail címen. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosításával nem ért egyet, úgy jogosult a Szerződést 1 (egy) hónapos felmondási idővel felmondani. Amennyiben Felhasználó a Szerződést nem mondja fel, azt úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosított változatát elfogadja.

1.5. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF-et, a korábbi változat hatályát veszti és az új változat válik a továbbiakban a Szerződés elválaszthatatlan részévé.

2. A szolgáltatásnyújásra irányuló szerződés megkötése

2.1. A Felhasználó az oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével és az adatok Szolgáltató részére történő megküldésével a "Regisztráció" gombra kattintva tesz ajánlatot a Szolgáltató felé a Szerződés megkötésére („Ajánlat”). Az ÁSZF alkalmazása során a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat helyesnek / valósnak tekinti.

2.2. Az Ajánlat Szolgáltató általi átvétele után Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználó számára a felhasználói fiókjába történő belépésre („Elfogadás”). Az Elfogadás Felhasználóhoz történő megérkezésével a Szerződés megkötöttnek tekintendő.

2.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötését követően azonnal megkezdi a szolgáltatás nyújtását akkor is, ha a szerződéstől való elállásra jogszabály alapján biztosított határidő még nem járt le.

2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles a Szerződés megkötésére (megtagadhatja a Felhasználó regisztrálását) olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben megsértették a Szolgáltatóval fennálló Szerződést, beleértve az ÁSZF-ben foglaltakat.

2.5. A Felhasználó hozzájárul a Szerződés távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközök útján történő megkötéséhez. A távközlési eszközök használatából eredő, a Szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket (pl.: internet-hozzáférés díja) a Felhasználó viseli. Ezek a díjak nem térnek el az általános díjaktól.

3. Felhasználói fiók

3.1. A Weboldalon történő regisztrációt követően a Felhasználó hozzáférhet a Weboldalon található felhasználói felületéhez. A felhasználói felületen a Felhasználó elsősorban megadhat, módosíthat, törölhet egyes, személyével kapcsolatos adatot, információt, ezen felül képeket, valamint audiovizuális tartalmakat helyezhet el és kezelhet („Felhasználói Fiók”).

3.2. A Felhasználói Fiók a Felhasználó által a Weboldalon történő regisztrációt követően aktiválódik (ha a kért adatokat kitöltötte a Felhasználó).

3.3. A Weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó köteles pontos és valós adatokat megadni. A Felhasználó által megadott adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén Felhasználó köteles a Felhasználói Fiók adatait módosítani. A Szolgáltató vélelmezi, hogy a Felhasználó által a Felhasználói fiókban megadott adatok helyesek / valósak. Egy Felhasználó legfeljebb egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet.

3.4. A Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés felhasználónév (email cím) és jelszó megadásához kötött. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott bejelentkezési adatok más, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokra történő bejelentkezéshez is használatosak. Felhasználó köteles a Felhasználói Fiókjához tartozó- bejelentkezési adatait titokban tartani, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha a Felhasználó e kötelezettségét megszegi.

3.5. A Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a Felhasználó a Felhasználói Fiókjához hozzáférjen, különösen ha a Felhasználó megszegte a Szerződésből.

4. Szolgáltatási feltételek

4.1. A Szerződés alapján a Felhasználó jogosult a Felhasználói Fiókjához történő hozzáférésre. A felhasználói felületen keresztül a Felhasználó személyével kapcsolatban információkat adhat meg, ezeket módosíthatja, valamint törölheti. Ezen felül a Felhasználó képeket, valamint audiovizuális tartalmakat helyezhet el és kezelheti azokat, továbbá a Felhasználó kapcsolatba léphet más személyekkel a felhasználói felületen keresztül („Szolgáltatás”)

4.2. A Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást biztosítani azon esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtása a Felhasználó, vagy harmadik személyek oldalán fellépő nehézségek miatt válik lehetetlenné. Így a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás nyújtására különösen áramkimaradás, távközlési hálózat üzemzavar, harmadik személyek hibái vagy vis major esemény bekövetkezésekor.

4.3. A szolgáltatás nyújtását befolyásolhatják a távközlési rendszerrel összefüggő hálózati kimaradások, átmeneti korlátozások, megszakadások, valamint előfordulhat a szolgáltatás minőségének romlása.

4.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás során, valamint a Weboldalon megjelenő információk, valamint ajánlatok nem kötelező érvényűek. A Felhasználónak minden esetben érdemes szakértő véleményét kikérnie az ajánlatokkal és információkkal kapcsolatban.

5. A szolgáltatás használata

5.1. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó nem tesz közzé és nem terjeszt olyan információt, amelynek tartalma ellentétes az olyan jogszabályokkal, amelyek Magyarországon vagy olyan országokban, ahol a szolgáltatás elérhető, kötelezően alkalmazandóak, így különösen olyan tartalmat, amelynek nyilvános közlése

5.1.1. sértené valamely személy szerzői vagy szomszédos jogait vagy egyéb, harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait,

5.1.2. sértené harmadik személyek személyhez fűződő jogait,

5.1.3. sértené az olyan jogszabályokat, amelyeket valamely nemzet, nemzetiség, faj, vallás, társadalmi osztály vagy más csoport vagy ilyenhez tartozó személyek elleni gyűlöletkeltés, vagy az ilyen személyek jogaiktól és szabadságiaktól való megfosztásának megakadályozása érdekében hoztak.

5.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználói Fiók Felhasználó által végrehajtott beállításaival kapcsolatban.

5.3. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó nem terjeszthet kéretlen reklámcélú üzeneteket, valamint nem tüntethet fel olyan információt, amely összetéveszthető más személyek által nyújtott szolgáltatásokkal és alkalmas az internet használóinak megtévesztésére. (adathalászat). A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem terjeszthet számítógépes vírusokat.

5.4. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó nem alkalmazhat olyan módszert, eszközt, programot vagy eljárást, amely káros hatást gyakorolhat a Szolgáltató műszaki berendezéseire, az internet és annak felhasználóinak biztonságára.

5.5. A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amelynek célja, hogy a Szolgáltató azon szerverének működését akadályozza vagy korlátozza, melyről a Szolgáltatást nyújtják, vagy egyébként a szerver elleni egyéb támadásnak minősül. A Felhasználó nem működhet közre harmadik személy erre irányuló cselekményeiben. A Felhasználó nem használhatja a Felhasználói Fiókját oly módon, amely a szolgáltatás többi felhasználója számára aránytalanul korlátozza a szolgáltatáshoz való hozzáférést, vagy a Szolgáltatót egyébként aránytalanul terhelné. A Felhasználó nem terhelheti automatizált lekérdezésekkel a Szolgáltató azon szerverét, melyről a szolgáltatást nyújtják.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által feltöltött információ tartalmáért. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó jogellenes magatartásáért.

5.7. A Szolgáltató jogosult, (de nem köteles) a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során tárolt és terjesztett információ ellenőrzésére megelőzés céljából. Amennyiben az ilyen információ tartalma sértheti az ÁSZF-et, az alkalmazandó jogszabályokat, valamint az általános erkölcsi szabályokat, a Szolgáltató eltávolíthatja az ilyen tartalmat vagy megakadályozhatja az ilyen tartalmak közzétételét, továbbá a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Amennyiben harmadik személy a Felhasználó által, a Szolgáltatás használata során tárolt vagy terjesztett információval kapcsolatban saját jogosultságára hivatkozik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató jogosult haladéktalanul törölni Felhasználó által tárolt vagy terjesztett ilyen információt.

5.8. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít a Szerződéssel kapcsolatban, a Felhasználó vállalja, hogy késedelem nélkül a Szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan dokumentumot és anyagot, amely a Szolgáltató hatékony védekezéséhez szükséges. Amennyiben harmadik személy a Felhasználó által tárolt és terjesztett információval kapcsolatban jogai, különösen szerzői jogai megsértésére, valamint arra hivatkozik, hogy az tisztességtelen versenyt valósít meg, a Felhasználó vállalja, hogy Szolgáltató számára megtérít minden olyan költséget, amely a Szolgáltató harmadik személlyel szembeni esetleges jogvitájával kapcsolatban felmerül.

5.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenő, valamint a Szolgáltatás használata során elérhető szövegek, grafikák, fényképek külön-külön vagy együttesen („Szerzői mű”) szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A Weboldalon, valamint a Szolgáltatás használata során hozzáférhető adatbázisok az adatbázisokra vonatkozó speciális szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás hiányában a Szerzői művek jogszerűen csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott körben és módokon használhatók. Így különösen, Felhasználó nem másolhatja le a Szerzői művet közvetlen vagy közvetett anyagi haszonszerzés céljából, vagy azzal a célzattal, hogy azt a nyilvánosság számára megismerhetővé tegye vagy terjessze (ideértve az Interneten a nyilvánosság felé közvetítést).

6. Felhasználási engedély

6.1. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás használata során szellemi tulajdon védelme alatt álló tartalmat, információt („Alkotás”) tárol vagy terjeszt, ezzel a Szolgáltató számára engedélyt ad az Alkotás ingyenesen történő felhasználására az alábbi feltelekkel. Jelen rendelkezés nem vonatkozik az ÁSZF 5.1. pontjára

6.2. Az Alkotásra vonatkozó felhasználási engedély kiterjed mindenféle felhasználásra (ideértve az Alkotás nyilvánossághoz közvetítésére az Interneten) mennyiségi és területi korlátozás nélkül. A Szolgáltató jogosult az Alkotás egészére vagy részére vonatkozóan további felhasználási engedélyt adni harmadik személy részére. A Szolgáltató a Felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatja. A Szolgáltató abban az időpontban szerzi meg a felhasználási engedélyt, amikor az Alkotást a Szolgáltatás használata során feltöltötték, illetve terjesztették. A felhasználási engedély attól az időponttól számított 70 (hetven) évre szól, hogy a Alkotást a Szolgáltatás használata során feltöltötték, illetve terjesztették. A Szolgáltató nem köteles hasznosítani az Alkotást.

6.3. A Szolgáltató megváltoztathatja, átalakíthatja, feldolgozhatja az Alkotást, illetve azt más műbe (vagy számítógépes programba) beillesztheti vagy azzal egyesítheti, a változtatás, módosítás, feldolgozás harmadik személy közreműködésével is történhet. Amennyiben az alkotás módosításra kerül a Szolgáltató, vagy általa feljogosított harmadik személy által, a felhasználási engedély a továbbiakban a módosított alkotásra is kiterjed. A Szolgáltató a saját cégneve alatt közzé teheti az Alkotást. Amennyiben az Alkotást még nem hozták nyilvánosságra, azt a Szolgáltató nyilvánosságra hozhatja, Az Alkotással együtt a Szolgáltató közzé teheti annak a Felhasználónak a felhasználónevét, aki az Alkotást a Szolgáltatás használata során elmentette.

6.4. A Szolgáltató jogosultságára vonatkozó, az ÁSZF 6.1 – 6.3 részében foglaltak alkalmazandók arra az esetre is, ha a Felhasználó által közzétett tartalom nem áll személyes vagy szerzői jogvédelem alatt.

7. A szerződő felek egyéb jogai és kötelességei

7.1. A Szolgáltató részére nem szükséges előleget, biztosítékot vagy más hasonló jellegű kifizetést teljesíteni.

7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt alkotó számítógépes programok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, mely alkalmas arra, hogy a Felhasználó, vagy harmadik személy a Szolgáltató jogvédelem alatt álló programkódját jogosulatlanul használja, vagy befolyásolja.

7.3. A Szolgáltató nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § i) pontja szerinti magatartási kódexnek.

7.4. A Szolgáltató az esetleges panaszokat bírósági út igénybevétele nélkül, a 11.6 pontban feltüntetett email címen keresztül fogadja. A Szolgáltató a panasz elbírálásának eredményéről a Felhasználó e-mail címére küld tájékoztatást.

7.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni a Szolgáltató és a Felhasználó Szerződésből eredő jogvitájával kapcsolatban. Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van továbbá arra, hogy a fogyasztók az online szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az Európai Unió online vitarendezési platformján (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

7.6. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013. Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet értelmében a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) működik online vitarendezési kapcsolattartó pontként.

7.1. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezik. A kereskedelmi felügyeleti tevékenységet az illetékes kereskedelmi felügyeleti hatóság végzi. A személyes adatok védelmével kapcsolatos hatósági felügyeletet az Adatvédelmi Hatóság látja el.

7.2. A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő felelősségét és szerződő felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelességeit a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, így a Polgári Törvénykönyv 6:157-6:167. §§-a szabályozza. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítésből eredő felelősségével kapcsolatos igényét a Szolgáltató székhelyére vagy a 11.6 pontban megadott kapcsolattartási e-mail címre küldött levél útján érvényestheti.

8. Zemélyes adatok védelme, cookie szabályzat

8.1. A Szolgáltató a személyes adatok felhasználására vonatkozó tájékoztatási kötelességének külön dokumentumban tesz eleget.

8.2. Felhasználó hozzájárul a Cookie-k számítógépén történő tárolásához. A Cookie-k kisméretű fájlok, melyek lehetővé teszik a Szolgáltató és a Weboldalon hirdetők számára, hogy felismerjék a Felhasználó böngészőjét a szolgáltatás használata során, valamint a Szolgáltatás egyes részei használhatóak legyenek a későbbi használat esetén is. Amennyiben a Szolgáltató Szerződésből eredő kötelezettségei anélkül is teljesítetők, hogy a Felhasználó számítógépén cookie-kat tárolna, Felhasználó bármikor visszavonhatja a jelen pontban adott hozzájárulását.

9. A szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés időtartama

9.1. Amennyiben a Felhasználó a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől annak megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, kivéve ha az elállás lehetősége kizárt. Felhasználó az elálláshoz az ÁSZF 2. mellékletében található mintát veheti igénybe.

9.2. A Szerződés a megkötésének időpontjától hatályos és határozatlan időre szól.

9.3. Felhasználó ráutaló magatartással is megszüntetheti a Szerződést, például ha törli a Felhasználói Fiókját.

9.4. Szolgáltató jogosult a Szerződést felmondani, ha Felhasználó megsérti bármely, a Szerződésből (az ÁSZF-et is beleértve) valamint kötelezően alkalmazandó jogszabályból eredő kötelezettségét. A Szerződés felmondása akkor válik hatályossá válik, amikor erről a Felhasználót értesítették.

9.5. A Szerződés megszűnésének nincs hatása a Felhasználó által a Szolgáltatónak adott az ÁSZF 6. pontja szerinti felhasználási engedélyre.

10. Szolgáltatás – jogi nyilatkozatok

10.1. Eltérő megállapodás hiányában, a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a másik fél részére írásban, például e-mail útján kell megküldeni. Felhasználó az általa – a Felhasználói fiókjában – megadott email címen keresztül fogadja az üzenetet.

10.2. Amennyiben az üzenetet e-mail útján közlik, ez akkor tekintendő kézbesítettnek, amennyiben azt a címzett levelezési szervere fogadja.

11. Záró rendelkezések

11.1. Amennyiben a Weboldal használatából eredő jogviszony, illetve a Szerződésből eredő jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megegyeznek, hogy ezen viszonyokra a magyar jog irányadó. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a Felhasználót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában az Európai Parlament és Tanács 593/2008/EK Rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) értelmében alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

11.2. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy később azzá válik, az adott rendelkezés helyett a leginkább hasonló értelmű rendelkezést kell alkalmazni. Az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

11.3. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szerződésből eredő egyes jogosultságokat és kötelezettségeket harmadik személyre átruházza.

11.4. A Szerződés, beleértve az ÁSZF-et a Szolgáltató által elektronikus úton archiválásra kerül, mely nyilvánosan nem hozzáférhető. A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak.

11.5. A Szolgáltató elérhetőségei: e-mail cím gyonyoru@favi.hu.

Prága, 11.5.2018

Favi online, s.r.o.

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő személye és elérhetősége

1.1. Az Ön személyes adatai vonatkozásában az adatkezelő a Favi online s.r.o. (székhely: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prague 1, cégjegyzékszám: 048 57 402, nyilvántartva a Prágai Fővárosi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásban, a C részben, 254682 bejegyzési szám alatt („Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő elérhetőségei a következők: levelezési cím: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech republic. E-mail cím: gyonyoru@favi.hu. Telefonszám: +420 222 362 041.

1.3. Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

1.4. Az Adatkezelő adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-140362/2018. sz. alatt tartja nyilván.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Ön személyes adatai kezelésére azért kerül sor, mert az adatkezelés szükséges az Ön és az Adatkezelő között megkötött szerződés teljesítéséhez vagy ahhoz, hogy a szerződés megkötését megelőzően az Adatkezelő lépéseket tegyen az Ön kérésére, tehát az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („Rendelet”) 6. cikk (1) b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az Ön személyes adatainak kezelésére azért kerül sor, mert ez szükséges az Ön és az Adatkezelő között megkötött szerződés teljesítéséhez vagy ahhoz, hogy a szerződés megkötését megelőzően az Adatkezelő lépéseket tegyen az Ön kérésére.

3.2. Az Adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket.

3.3. Az adatkezeléssel érintettek köre: olyan személyek, akik az Adatkezelővel szolgáltatási szerződést kötöttek vagy adataik kezelése a szerződés megkötéséhez szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

4.1. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait elsősorban addig kezeli, amíg az a megkötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez szükséges, továbbá amíg ez az általánosan kötelező jogszabályok alapján fennálló megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, de semmiképp sem tovább, mint az általánosan kötelező erejű jogszabályban meghatározott időtartamig.

5. A személyes adatok címzettjei

5.1. Az Ön személyes adatait a következő címzettekhez továbbítjuk: az Adatkezelővel egy vállalkozáscsoportba tartozó személyek és olyan személyek, az értékesítési szolgáltatásokat nyújtó személyek az ügyintézők számára, a marketingplatformok működtetéséért felelős személyekakik az Adatkezelő utasítása alapján technikai vagy szervezési tevékenységeket végeznek az Adatkezelő részére (adatfeldolgozók).

5.2. Az Adatkezelő nem szándékozik az Ön személyes adatait harmadik országba (ez EU területén kívüli országba) vagy nemzetközi szervezethez továbbítani, kivéve személyes adatainak az Egyesült Államokba történő továbbítását a SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 és a Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. A vállalatok az EU-USA Adatvédelmi Pajzán belül az EU-USA védelmi védelmi rendszeren belül a 2016/12 / EU végrehajtási határozat (2016/1250) értelmében az Európai Parlament és a Tanács 95/46 / EK irányelve alapján kiadott, az EU- Az Egyesült Államok adatvédelmi szabályzata.

6. Az érintettek jogai

6.1. A Rendelet alapján Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, hogy tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, továbbá Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Az ilyen jellegű kéréseket az otthon@favi.hu címre küldheti.

6.2. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése sérti a Rendeletet Ön többek között jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz.

6.3. Ön nem köteles arra, hogy a személyes adatait megadja. Személyes adatainak megadása szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg személyes adatait, az Adatkezelő nem tudja Önnel megkötni és teljesíteni a szerződést.