Üzleti feltételek a FAVI.hu

társaság

FAVI a.s.

székhelye: Vodičkova 710/31, Nové Město, CZ-110 00 Praha 1

statisztikai számjele: 048 57 402

cégbírósági bejegyzése: a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégbírósági nyilvántartás "B" részlege, betétlap száma: 28244

a www.favi.hu weboldal által nyújtott promóciós szolgáltatások üzleti feltételei

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen üzleti feltételek (a továbbiakban "Üzleti Feltételek") a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel, valamint későbbi módosításaival (a továbbiakban "Polgári Törvénykönyv") összhangban a FAVI a.s. – székhelye: Vodičkova 710/31, Nové Město, CZ-110 00 Praha 1, statisztikai számjele: 048 57 402, cégbírósági bejegyzése: a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégbírósági nyilvántartás "B" részlege, betétlap száma: 28244 – (a továbbiakban "Szolgáltató") és egyéb személyek (a továbbiakban "Megrendelő") közöttlétrejött, a Szolgáltató által üzemeltetett, awww.favi.hu internetes címen elhelyezett weboldalon (a továbbiakban "weboldal") keresztül kötött szerződésekből (a továbbiakban "szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés") eredő kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák, vállalkozói tevékenységük során.

1.2. A weboldalon a weboldal felhasználói számára termékek, főként harmadik személyek által eladásra kínált, a Szolgáltató esztétikai követelményeinek megfelelő termékek kerülnek ábrázolásra. A harmadik személyek által a weboldalon megjelenített termékekkel kapcsolatos statisztikák és egyéb információk a Szolgáltató informatikai rendszerének (a továbbiakban "informatikai rendszer") keretében kerülnek tárolásra.

1.3. A Polgári Törvénykönyv 1752. §-ának rendelkezéseivel összhangban a Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató arányos terjedelemben, egyoldalúan módosíthatja az Üzleti Feltételeket. Az Üzleti Feltételek módosításáról a Megrendelő felhasználói fiókjában feltüntetett címére (3. cikk) (a továbbiakban "Megrendelő Címe") elektronikus posta útján kap értesítést, – legalább tizenöt (15) nappal előre, amennyiben az Európai Parlament és Tanács (EU) az online közvetítői szolgáltatások üzleti felhasználói számára a tisztesség és az átláthatóság előmozdításáról szóló 2019/1150 rendelete (2019. június 20.) (a továbbiakban "2019/1150 rendelet") nem teszi lehetővé az üzleti feltételek fenti határidő eltelte előtt történő módosítását. A Megrendelő az Üzleti Feltételek módosítását elutasíthatja és a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződést ilyen esetben az egy (1) hónapos felmondási időn belül írásban felmondhatja.

1.4. Az Üzleti Feltételek új változatával való egyetértés Megrendelő általi kinyilvánításával az előző Üzleti Feltételek érvényüket vesztik és az Üzleti Feltételek új változata a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés elválaszthatatlan részévé válik.

2. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötése

2.1. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötésére irányuló ajánlat megküldésének érdekében a Megrendelő kitölti a weboldalon található regisztrációs formanyomtatványt. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a Megrendelő az (ún. "check-box") ablak bejelölését követően az "Új üzlet" (a továbbiakban "regisztrációs kérelem") gomb lenyomásával küldi meg a szolgáltatónak. A Polgári Törvénykönyv 1740. § (3) bekezdésének rendelkezése nem kerül alkalmazásra. A Megrendelő által a regisztrációs kérelemben feltüntetett adatok a Szolgáltató részéről helyesnek minősülnek, miközben a Szolgáltató jogosult arra, hogy (telefonon, elektronikus posta útján stb.) bármikor hitelesítse a Megrendelő személyazonosságát és a Megrendelő által feltüntetett adatokat.

2.2. A regisztrációs kérelem Szolgáltató számára való kézbesítéséhez kapcsolódóan a Szolgáltató megküldi a Megrendelő címére a felhasználói fiók létesítéséhez szükséges információkat (a továbbiakban "elfogadás"), a Megrendelő címének ellenőrzése céljából is. Az elfogadás Megrendelő számára történő kézbesítésével a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötésre kerül.

2.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles megkötni a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződést (a Megrendelő regisztrálásának elutasítása), különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben megszegték a Szolgáltatóval szembeni szerződéses viszonyukat.

3. Felhasználói fiók

3.1. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötésének alapján a Megrendelő hozzáférhet a weboldalon és az informatikai rendszeren belüli saját felhasználói felületéhez. A Megrendelő saját felhasználói felületéről főként karbantarthatja adatait, hozzáférhet az informatikai rendszerből származó adatokhoz és módosíthatja a szolgáltatás beállításait (a továbbiakban "felhasználói fiók").

3.2. A Megrendelő felhasználói fiókja a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötéséhez kapcsolódva kerül megnyitásra.

3.3. A Megrendelő köteles a felhasználói fiókban feltüntetett adatokat azok bármilyen változása esetén aktualizálni. A Megrendelő által a felhasználói fiókban feltüntetett adatokat a Szolgáltató helyesként tartja nyilván. Mindenki csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

3.4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a felhasználói név (elektronikus posta címe) és egy jelszó biztosítja. A Megrendelő köteles titoktartással kezelni a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez elkerülhetetlenül szükséges információkat és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató e kötelezettség Megrendelő általi megszegéséért nem vállal felelősséget.

3.5. A Szolgáltató megakadályozhatja a Megrendelőt a felhasználói fiók használatában, főként abban az esetben, ha a Megrendelő megszegte a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződésből (beleértve az üzleti feltételeket is) eredő kötelezettségeit.

4. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés tárgya

4.1. A Megrendelő a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés által kötelezettséget vállal a következőkre:

4.1.1. a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés hatályának időtartama során a Szolgáltatónak információkat nyújt saját termékeiről, termékeinek weboldalon történő megjelenítése céljából, ún. adatfeed formájában. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az előző mondat szerinti adatfeed formája a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés hatályának időtartama során változhat;

4.1.2. a Szolgáltató számára díjat fizet a Megrendelő termékeire vonatkozó, kiválasztott információknak weboldalon történő megjelenítéséért, mindezt az üzleti feltételek 5. cikkével összhangban.

4.2. A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés által kötelezettséget vállal,

4.2.1. hogy amennyiben a felek nem állapodnak meg másként, a Megrendelő termékeire vonatkozó, kiválasztott információk – a Megrendelő internetes oldalára vezető hiperlink feltüntetésével együtt – a weboldalon megjelenítésre kerülnek;

4.2.2. hogy a Megrendelő számára hozzáférhetővé teszi a Megrendelő termékeire vonatkozó, a weboldalon ábrázolt információkat, az informatikai rendszerben nyilvántartott terjedelemben.

4.3. A Megrendelő a Szolgáltató partner@favi.hu elektronikus postai címére e-mailt küldve megszakíthatja a szolgáltatás igénybevételét, anélkül, hogy a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megszűnne. A szolgáltatás a Szolgáltató döntése alapján felfüggeszthető, különösen, ha felmerül a gyanú, hogy a Megrendelő:

4.3.1. a Szolgáltatási Szerződést megszegi vagy a jövőben meg fogja szegni; vagy

4.3.2. az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat megszegi vagy a jövőben meg fogja szegni; vagy

4.3.3. az ügyfelekkel szembeni jogi kötelezettségeit megszegi vagy a jövőben meg fogja szegni; vagy

4.3.4. Szolgáltató felé fennálló vagyoni kötelezettségeit a jövőben nem képes vagy nem hajlandó teljesíteni.

4.4. A szolgáltatás felfüggesztése alatt (4.3 pont) a Megbízó termékeire vonatkozó egyes információk a Szolgáltató weboldalán nem kerülnek megjelenítésre.

4.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által a Szolgáltatónak az adatfeed keretében nyújtott információkat a Szolgáltató abban a formában hozza nyilvánosságra weboldalán, amelyben azokat a Megrendelő számára átadta. A Megrendelő vállalja, hogy az adatfeed keretében pontos és valós információkat ad át a Szolgáltatónak. Amennyiben az adatfeed keretében a Szolgáltató hibás információkat (a termék ára stb.) kap, a Szolgáltató ezeket a hibás információkat hozza nyilvánosságra weboldalán. A Szolgáltató nem köteles a számára a Megrendelő által az adatfeed keretében átadott információkat előzetesen vagy utólag ellenőrizni.

4.6. Ha a Megrendelő megszegi a szolgáltatások nyújtásáról szóló bármely szerződési (beleértve az üzleti feltételeket is) ill. az általános érvényű jogszabályokból eredő kötelezettségét, a Szolgáltató – a 2019/1150 rendelet feltételeinek teljesülése mellett – korlátozhatja a szolgáltatások nyújtását, ideértve a Megrendelő részéről Szolgáltató felé vállalt jutalékfizetési késedelmével kapcsolatos eseteket is. A Szolgáltató a 2019/1150 rendelet feltételeinek teljesülése mellett akkor is korlátozhatja a szolgáltatásnyújtást, ha:

4.6.1. a Megrendelő a szolgáltatás használatához szükséges technikai követelményeket nem teljesíti; vagy

4.6.2. a Megrendelő (ismételten) pontatlan vagy helytelen információkat ad meg a adatfeed-ben (4.5 pont), beleértve a termékszállítási időpontokra vonatkozó információkat; vagy

4.6.3. megalapozottan fennáll a veszélye annak, hogy a Megrendelő nem lesz képes vagy hajlandó a Szolgáltatóval szembeni jövőbeli pénzbeli kötelezettségeit teljesíteni.

4.7. A Megrendelő a Szolgáltató felé vállalja, hogy a termékek (áru) honlapján keresztül történő kínálatát, értékesítését, valamint a szolgáltatásnyújtást az általános jogszabályokkal, továbbá a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel összhangban biztosítja, teljesítve egyúttal a Megrendelő összes ügyfele iránti törvényes és szerződéses kötelezettségeit is.

5. A szolgáltató díjazása

5.1. A termékekkel kapcsolatban átadott információk honlapon történő megjelenítéséért – minden, a Megrendelő weboldalon megjelenített termékére való felhasználói rákattintásért (a továbbiakban "rákattintás") a Megrendelő jutalékot fizet a Szolgáltatónak, az üzleti feltételek 5.2 cikkében foglaltak szerint.

5.2. A Szolgáltató https://favi.hu/kategoriak-listaja webhelyén közölt árlistán a rákattintások során folyamatosan meghatározásra és megjelenítésre kerül a Szolgáltatónak fizetendő, egy rákattintásért járó aktuális minimum összege (a továbbiakban "minimum ár"). A minimum ár minden esetben megjelenik az informatikai rendszer keretében is. A minimum ár a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés fennállása idején folyamatosan és automatikusan változhat, különösen az aktuális piaci feltételekhez való alkalmazkodás céljából, valamint a Megrendelő honlapjának optimális látogatottsága biztosítása érdekében. A Megrendelő felhasználói fiókjában magasabb díjat is beállíthat a Szolgáltató számára minden egyes kattintásért (a minimum árnál magasabb árat), ami a Megrendelő internetes oldalának magasabb látogatottságához vezethet (9.3 cikk). Ilyen az esetben a Szolgáltatót minden egyes kattintásért ez a megemelt jutalék illeti meg.

5.3. A Szolgáltató díjazásra való jogosultságával kapcsolatos meghatározó tények a Szolgáltató informatikai rendszerében kerülnek nyilvántartásra, ahol mindezt a Megrendelő folyamatosan ellenőrizheti. A Szolgáltató informatikai rendszere a Megrendelő részére az általa kiválasztott időszakra irányulva megjeleníti az egy rákattintásra vonatkozó átlagos árat. A Szolgáltató minden egyes naptári hónap végét követően megküldi a Megrendelőnek az előző naptári hónapra vonatkozó díjazásának elszámolását, úgy, ahogyan ez a díj az informatikai rendszerben szerepel. Ez az Üzleti Feltételek 5.4 és 5.5 pontjait nem csorbítja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő legkésőbb a nyilatkozat kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül kifogást emelhet a Szolgáltató díjszabása ellen.

5.4. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatói Díjra vonatkozóan bármikor kérheti előleg megfizetését.

5.5. A Szolgáltató összjutaléka általában havi gyakoriságban esedékes átutalással a Szolgáltató számlájára, az előző időszakra vonatkozó számla kiállításától számított tíz (10) napon belül. Mindazonáltal a Szolgáltató bármikor kérheti, hogy a Megrendelő fizesse meg azt a díjat, amire a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján már jogosult (akkor is, ha nincs fizetési határidő, vagy Szolgáltató által kiállított számla esedékességétől függetlenül). Ez az Üzleti Feltételek 5.4 pontját nem csorbítja.

5.6. Az átutalásra vonatkozó információkat – beleértve a Szolgáltató számlaszámát és az átutalás egyedi azonosítóját – a Megrendelő az átutalásra vonatkozó utasításokkal kapja meg, melyek a felhasználói fiókjában jelennek meg vagy melyeket a Szolgáltató elektronikus posta útján küld meg a Megrendelő címére. A Megrendelő köteles az átutalásokat ezen utasításokkal összhangban kifizetni, az átutalás egyedi azonosítójának feltüntetésével.

5.7. A Szolgáltató általános forgalmi adót (a továbbiakban "áfa") fizet, melynek nagyságával valamennyi összeget megnövelnek, az általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal összhangban.

5.8. A Szolgáltató jutalékának átutalással történő kifizetése esetén a Megrendelőnek a Szolgáltató jutalék-fizetésére vonatkozó kötelezettsége az adott összeg Szolgáltató számlájára való jóváírásának pillanatában teljesül.

5.9. A Megrendelő a Szolgáltató díjazásának kifizetésével kapcsolatos késedelmének esetén a Szolgáltatónak jogosultsága keletkezik késedelmi kamat felszámítására, az esedékes összeg 0,03%-ának nagyságában, minden egyes késedelmes napra vonatkozóan.

5.10. A Megrendelő a Szolgáltató díjazásának kifizetésével kapcsolatos késedelmének esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni bármely kötelezettsége teljesítésének megszakítására, mindaddig, míg a Megrendelő valamennyi kötelezettsége kifizetésre nem kerül.

5.11. Ha a Megrendelő a Szolgáltató díjának megfizetésével késedelembe esik, a Megrendelőre vonatkozó információk harmadik fél számára átadhatók a tartozás kezelése vagy behajtása céljából.

6. A Google Analytics rendszerből származó információk

6.1. A Megrendelő saját felhasználói fiókja által bekapcsolhatja az informatikai rendszerben a "termékek automatikus sorba rendezése a konverziók szerint" funkciót, amivel a Szolgáltató számára a Google Analytics rendszeréből (a továbbiakban "látogatottsági információk") válnak hozzáférhetővé a Megrendelő honlapjának látogatottságára vonatkozó információk. A Megrendelő ezt a beállítást bármikor módosíthatja és ezáltal megszüntetheti a látogatottsági információk Szolgáltató számára való hozzáférését.

6.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy:

6.2.1. a látogatottsági információkat nem adja át harmadik személyeknek;

6.2.2. a látogatottsági információkat kizárólag a Megrendelő termékeinek a weboldalon történő hatékony besorolásához – és csakis ezen cél eléréséhez szükséges terjedelemben – használja;

6.2.3. a Szolgáltató a látogatottsági információkat kizárólag automatikusan (gépi adatfeldolgozással), tehát nem manuális úton dolgozza fel;

6.2.4. a látogatottsági információk a Szolgáltató számára maximum a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés érvényességéig hozzáférhetőek.

7. Licenc rendelkezés

7.1. A Megrendelő kijelenti, hogy jogosult licencet adni a Szolgáltatónak valamennyi, a termékekre és azok egyes részeire vonatkozóan átadott információra vonatkozóan, azaz beleértve azon termékek valamennyi fényképét és a velük összefüggő további háttéranyagokat is, melyek szerzői jogok vagy a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó egyéb jog védelme alatt állnak (a továbbiakban együtt "hozzáférhetővé tett alkotások" vagy "hozzáférhetővé tett alkotás").

7.2. A Megrendelő ezennel feljogosítja a Szolgáltatót a hozzáférhetővé tett alkotások használatára (licenc), az alábbi feltételekkel.

7.3. A hozzáférhetővé tett alkotásokhoz kapcsolódó licenc a hozzáférhetővé tett alkotás (főként internet általi) ingyenes, területileg korlátlan közzététele céljából kerül megadásra. A hozzáférhetővé tett alkotást a Szolgáltató felhasználhatja reklám vagy egyéb promóció keretében, aminek során a Szolgáltató harmadik személyeknek további hasznosítási engedélyt nyújthat a hozzáféréshez. A hozzáférhetővé tett alkotáshoz kapcsolódó licenc időbeli korlátozás nélkül (azaz a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megszűnését követő időtartamra is megadásra kerül).

7.4. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy harmadik személyek számára nem ad hozzáférést a Megrendelő adatfeedjéhez.

8. A szolgáltatás használata

8.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Megrendelő által a felhasználói fiókban véghezvitt beállításokért.

8.2. A Megrendelő a szolgáltatás keretében nem használhat olyan mechanizmusokat, eszközöket, programokat vagy eljárásokat, melyek negatívan hatnak vagy hathatnak a Szolgáltató berendezéseinek üzemeltetésére, az internet biztonságára vagy az internet más felhasználóira.

8.3. A Megrendelő nem végezhet olyan tevékenységet, ami a Szolgáltató azon szervere üzemeltetésének ellehetetlenítésére vagy korlátozására irányulna, amelyen a szolgáltatás fut, továbbá nem hajthat végre más támadásokat ezen a szerveren, és nem segíthet harmadik személynek az erre irányuló tevékenység során. A Megrendelő nem használhatja a felhasználói fiókot és a szolgáltatást oly módon, hogy azzal aránytalanul akadályozza a Szolgáltató más ügyfeleit a szolgáltatás használatában vagy más tevékenységük során. A Megrendelő főként nem terhelheti automatizált lekérdezésekkel a Szolgáltató azon szerverét, amelyen a szolgáltatás üzemel.

9. A 2019/1150 rendelet szerinti információk

9.1. A Szolgáltató különösen az alábbi kiegészítő disztribúciós csatornákat és potenciális segédprogramokat használja, melyeken keresztül a forgalmazza a Megrendelő által kínált (árut): harmadik személyek által üzemeltetett PPC reklám rendszerek, online display reklám, harmadik személyek által üzemeltetett szociális hálók, e-mailing (elektronikus postai úton végzett direkt marketing).

9.2. Az üzleti feltételek kihatásait a Megrendelő szellemi tulajdonhoz való jogára és annak kontrollját az az üzleti feltételek 7. cikkében foglaltak szabályozzák. A hozzáférhetővé tett alkotás szerzői vagyoni jogával kapcsolatos rendelkezések végrehajtását a szolgáltatásnyújtási szerződés nem szabályozza.

9.3. A kínálatok honlapon lévő katalógusban történő sorrendi besorolását két (2) alapvető tényező kombinációja határozza meg: egyrészt a Megrendelő által a szolgáltatás keretében kínált konkrét termék (áru) felhasználói szempontú minősége, másrészt a Megrendelő által a felhasználói fiókban a Szolgáltató részére beállított, egy rákattintásra vonatkozó jutalék (5.2 cikk). A Megrendelő által a szolgáltatás keretében kínált konkrét termék (áru) felhasználói szempontú minőségét a felhasználói érdeklődés mértéke mutatja az ilyen termék iránt, a felhasználók közötti népszerűsége, a termék ára, a termék raktáron lévősége, a termék Megrendelő általi beszállításának gyorsasága és egyéb paraméterek. A Megrendelő által kínált termék magasabb minősége a honlapon lévő katalógusban való jobb besorolást jelenti. A Megrendelő által a felhasználói fiókban a Szolgáltató részére beállított, egy rákattintásra vonatkozó magasabb jutalék (5,2 cikk) a honlapon lévő katalógusban való jobb besorolást jelenti. A Szolgáltató tehát a szolgáltatás keretében ajánlott közvetlen jutalék ellenében lehetővé teszi a kínált termékek besorolásának befolyásolását.

9.4. A Szolgáltató a felhasználóknak nem kínál semmilyen egyéb kiegészítő árut vagy szolgáltatást a 2019/1150 rendelet 6. cikke értelmében.

9.5. A Szolgáltató önmaga, sem a Szolgáltató vállalatai közé tartozó felhasználó nem kínál weboldalakon olyan szolgáltatásokat, amilyeneket a Megrendelő, ezért nem kerül sor eltérő bánásmódra a 2019/1150 rendelet 7. cikke értelmében.

9.6. A szolgáltatás jellegére tekintettel sem lesz a Megrendelőnek a Megrendelő által nyújtott vagy generált információkhoz hozzáférése, amelyeket a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megszűnését követően tárol, az elszámolást kivéve. A szolgáltatás jellegére tekintettel sincs a Megrendelőnek hozzáférése semmilyen – a felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele céljából nyújtott ill. a fenti szolgáltatások nyújtása során generált személyes vagy más adatokhoz.

9.7. A Szolgáltatónak van hozzáférése a felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele céljából nyújtott ill. a fenti szolgáltatások nyújtása során generált személyes vagy más adatokhoz. A Szolgáltatónak konkrétan hozzáférése van a felhasználók e-mail címeihez és felhasználói neveihez, melyekkel bejelentkeztek a weboldalon a hírlevelek küldésére, továbbá a fenti címek marketing célból történő felhasználására vonatkozó információkhoz. Ezeket az adatokat a Szolgáltató a Megrendelőhöz fűződő kapcsolatától függetlenül megszerzi (a weboldalon történő begyűjtéssel). Az előző mondatban említett adatokat közzéteszi harmadik személyeknek is, mivel ez az ezen személyek által végzett marketing szolgáltatások miatt szükséges. A Megrendelőnek hozzáférése van saját, az informatikai rendszerben elmentett azonosító adataihoz, s úgyszintén a szolgáltatások elszámoláshoz szükséges, informatikai rendszerben tárolt statisztikákhoz.

9.8. A Szolgáltató nem korlátozza a Megrendelőt abban, hogy – a jelen szolgáltatástól eltérő feltételekkel és eszközökkel – ugyanezeket a termékeket (árukat) ill. szolgáltatásokat kínálja a fogyasztóknak (felhasználóknak).

9.9. A Szolgáltató térítésmentes és könnyen hozzáférhető, a Megrendelő részéről benyújtott panaszra vonatkozó belső rendszere a 2019/1150 rendelet 11. cikke értelmében a https://help.favionline.com internetes címen található. A fenti internetes címen megtalálható a Szolgáltató panasztétel intézését érintő belső rendszeréhez való hozzáférésre vonatkozó tájékoztatója is, amely egyúttal a jelen feltételek szerves részét képezi. A Szolgáltató panasztétel intézését érintő belső rendszerén keresztül a Megrendelő az alábbi ügyekben nyújthat be a Szolgáltatónak panaszt:

9.9.1. a 2019/1150 rendelet szerinti, a Megrendelőt érintő kötelezettségeknek a Megrendelő által feltételezett nem teljesítése;

9.9.2. a szolgáltatásnyújtással közvetlenül összefüggő és a Megrendelőt érintő technikai problémák;

9.9.3. a szolgáltatásnyújtással közvetlenül összefüggő és a Megrendelőt érintő, Szolgáltató általi intézkedések vagy viselkedés;

10. A szerződő felek további jogai és kötelezettségei

10.1. A Szerződő Felek – a Szolgáltató a szolgáltatások hibáival kapcsolatos felelősségére vonatkozó – jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok, konkrétan a Polgári Törvénykönyv 1914. §-ának és további §-ainak rendelkezései szabályozzák. A Szolgáltató csak a jogi kötelezettségek általa előidézett megszegéséért tartozik felelősséggel a Megrendelő felé. A Megrendelő a Szolgáltató – a szolgáltatások hibájával kapcsolatos – felelősségéből eredő jogait a Szolgáltatónál érvényesítheti, főként annak székhelyének címén.

10.2. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Megrendelő adathálózatának, a nyilvános adathálózat, sem a Megrendelő hardware-eszközeinek működőképességéért, a Megrendelő programokkal való felszereltségéért, az adatok Megrendelő általi tárolásáért, sem a Megrendelő programjaiban harmadik személyek általi esetleges beavatkozásokért.

10.3. Ha a Megrendelőt a Szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos felelősségével összefüggésben kár éri – és a károkozás a Szolgáltató részéről nem szándékos vagy nem súlyos hanyagságból ered, a Szerződő Felek – a szolgáltatások nyújtása feltételeinek figyelembe vételével – jutalékkorlátozásban állapodtak meg úgy, hogy a kártérítés teljes összege – ideértve az elmaradt hasznot is – a Megrendelő általi szolgáltatás-felhasználásért a Megrendelőt érő káresemény megtörténtét megelőző hónapban ténylegesen kifizetett jutalék felének megfelelő összeggel csökken. A Szerződő Felek – a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötésével összefüggő valamennyi körülmény figyelembevételével – megállapítják, hogy a teljes előre látható kár (az elmaradt hasznot is beleértve), amely a Megrendelő oldalán a szolgáltatás hibáinak következtében felmerülhetne, maximum a Megrendelő által – a Megrendelőt érő káresemény megtörténtét megelőző hónapban – ténylegesen kifizetett jutalék felét teheti ki.

10.4. A Megrendelő egyetért a szolgáltatás keretében mentésre került anonim adatainak analitikai célokra történő felhasználásával, a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megszűnését követően is.

10.5. A Szolgáltató a Megrendelő mint természetes személy iránti személyes adatfeldolgozással kapcsolatos információs kötelezettségének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a személyes adatok védelmére vonatkozó általános rendelet) (a továbbiakban "általános adatvédelmi rendelet") 13. cikke értelmében – a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés teljesítésének, a szerződést érintő tárgyalások, valamint a Szolgáltató közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából a Szolgáltató egy külön dokumentumban tesz eleget.

10.6. Amennyiben a Szerződő Felek ügyfél-elégedettség felmérése céljából együttműködnek, a Szerződő Feleknek a vásárlók személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti személyesadat-feldolgozási szerződés szabályozza, amely a jelen Üzleti Feltételek 1. számú mellékletét, és ezáltal az Üzleti Feltételek szerves részét képezi.

11. Üzleti célú értesítések küldése és a sütik tárolása

11.1. A Megrendelő – az egyes információs társadalmi szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló törvény (egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) módosított 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (2) rendelkezése értelmében – egyetért azzal, hogy a Szolgáltató saját szolgáltatásaival vagy társaságával összefüggő információkat és üzleti célú értesítéseket, valamint harmadik személyektől származó üzleti célú értesítéseket küldjön a Megrendelő címére.

11.2. A Szolgáltató a cookie-k Megrendelő eszközén történő tárolásához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek külön dokumentum szerint tesz eleget.

12. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés időtartama

12.1. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés annak megkötésével lép hatályba.

12.2. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés határozatlan időre kerül megkötésre, és bármelyik Szerződő Fél által bármilyen okból vagy ok megadása nélkül felmondható. A felmondási idő harminc (30) nap és a felmondásnak a másik Szerződő Fél részére történő kézbesítésével kezdődik.

12.3. Amennyiben a Megrendelő megszegi a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződésből (ideértve az üzleti feltételeket is) vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő valamely kötelezettségét, a Szolgáltató ezen okból kifolyólag – a 2019/1150 rendelet feltételeinek betartásával – felmondhatja a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződést. A felmondási idő 30 nap és a felmondásnak a Megrendelő részére történő kézbesítésével kezdődik. Amennyiben a felek nem rendelkeznek másként, a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés a felmondás hatályba lépésének pillanatával megszűnik.

12.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megszűnésének esetén valamennyi, a Megrendelő vagy a Szolgáltató által a Megrendelő számára a szolgáltatás keretében elhelyezett információ eltávolításra kerülhet.

13. Kézbesítés

13.1. Amennyiben a felek nem rendelkeznek másként, a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéssel összefüggő jogi szabályozásokat érintő valamennyi levélküldeményt írásban vagy elektronikus posta által kell kézbesíteni a másik szerződő félnek. A kézbesítés a Megrendelő számára a Megrendelő címére, azaz a felhasználói fiókjában feltüntetett elektronikus postacímére történik.

13.2. Az értesítés elektronikus posta általi kézbesítés esetén az üzenet a bejövő postát fogadó szerveren történő fogadás pillanatában kerül kézbesítésre.

14. Záró rendelkezések

14.1. Amennyiben a webfelület használatával összefüggő vagy a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés által megalapozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a Felek megállapodnak abban, hogy viszonyuk a cseh joghoz, főként a Polgári Törvénykönyvhöz igazodik. A Szolgáltató és a Megrendelő közti viszony céljaira:

14.1.1. kizárásra kerül a megszokott üzleti eljárások alkalmazása, a Polgári Törvénykönyv 558. § (2) rendelkezésének értelmében;

14.1.2. kizárásra kerül a Polgári Törvénykönyv 557. §, 1748. §, 1799. § és 1800. § rendelkezéseinek alkalmazása.

14.2. A Szerződő Felek a szerződésben a Cseh Köztársaság bíróságainak jogkörét határozták meg. A szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződésben lefektetett jogokat és kötelezettségeket érintő vagy a velük kapcsolatos viták eldöntésére elsőfokú járási bírósági illetőség esetén a Kelet-Prágai Járási Bíróság, elsőfokú megyei bírósági illetőség esetén pedig a Prágai Megyei Bíróság az illetékes.

14.3. Amennyiben az üzleti feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, melynek értelme a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a további rendelkezések érvényességét.

14.4. A Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket, amivel a Megrendelő egyetért.

Az Üzleti Feltételek 1. számú melléklete – Ügyfél- elégedettség mérése – Személyesadat-feldolgozási szerződés

1. A Szolgáltató és a Megrendelő között szerződéses kapcsolat áll fenn a Szolgáltató által a Megrendelő ügyfelei elégedettségének mérésére vonatkozóan (a továbbiakban "releváns szerződéses kapcsolatok"). Mivel a Szolgáltató személyes adatokat fog kezelni a releváns szerződéses kapcsolatok alapján a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő az általános adatvédelmi rendelettel összhangban ezúton felhatalmazást ad a Szolgáltató részére az alábbi feltételek szerint.

2. A Megrendelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

3. A Szolgáltató a személyes adatokat a jelen szerződés időtartama alatt kezeli. A személyes adatok kezelése automatizált vagy manuális eszközökkel történik, és az a személyes adatok rögzítését, tárolását, lekérdezését vagy törlését jelenti.

4. A személyesadat-kezelés célja kereskedelmi célú tájékoztatás küldése az ügyfél-elégedettség felmérése érdekében. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok típusai a következők: e-mail cím és a küldött üzenetekhez kapcsolódó információk. Az érintettek a következő kategóriákba tartoznak: a Megrendelő vásárlói.

5. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Megrendelő írásbeli utasításai alapján kezeli, beleértve a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására vonatkozó utasításokat is, kivéve, ha a Szolgáltatóra vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok azt előírják; ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az ilyen jogszabályi követelményről az adatkezelés megkezdése előtt értesíteni, kivéve, ha a jogszabályi előírások az ilyen tájékoztatást fontos közérdekből tiltják. A Megrendelő utasításait a jelen szerződés vagy a releváns szerződéses kapcsolatok is tartalmazhatják.

6. A Szolgáltatóval való kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató nem férhet hozzá az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke értelmében különleges kategóriájú személyes adatoknak minősülő adatokhoz, beleértve faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.

7. A személyes adatok kezelése automatikusan vagy manuális eszközökkel történik a releváns szerződéses kapcsolatok időtartama alatt. A jelen szerződés megszűnését követően a Szolgáltató köteles a jelen szerződés keretében birtokába jutott összes személyes adatot törölni (ez a Megrendelő utasításainak részét képezi), kivéve, ha általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások az ilyen személyes adatok további tárolására kötelezik.

8. A Szolgáltató vállalja, hogy az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások által meghatározott körben megfelelő intézkedéseket tesz a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, az adatok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, jogosulatlan továbbítása, az adatok egyéb jogosulatlan kezelése, illetve a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megelőzése érdekében. Figyelembe véve a technika jelenlegi állását, a megvalósítás költségeit és a személyes adatok kezelésének jellegét, hatályát, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, különböző valószínűségű és súlyosságú kockázatot, a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot a személyes adatok tekintetében garantálni tudja.

9. A Megrendelő tudomásul veszi és kijelenti, hogy teljes mértékben a Megrendelő tartozik felelősséggel a biztonsági kockázatokért, ha a Megrendelő nem hajtja végre a Szolgáltató által a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében a jelen szerződés időtartama alatt javasolt technikai intézkedéseket.

10. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes külön vagy általános írásbeli jóváhagyása nélkül nem jogosult a személyes adatok feldolgozására más adatfeldolgozót igénybe venni. A Megrendelő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató más adatfeldolgozókat vegyen igénybe a személyes adatok feldolgozása során, különösen a Szolgáltatónak a releváns szerződéses kapcsolatokból eredő kötelezettségei teljesítését biztosító személyeket, beleértve, de nem kizárólagosan, kereskedelmi célú tájékoztatás küldését, illetve az adatok tárolását. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Megrendelőnek arra, hogy az ilyen változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Amennyiben a Szolgáltató egy másik adatfeldolgozót bíz meg azzal, hogy a Megrendelő nevében meghatározott személyesadat-kezelési tevékenységeket végezzen, szerződés alapján erre a további adatfeldolgozóra a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel azonos adatvédelmi kötelezettségeket kell alkalmazni, különösen elegendő garanciákat nyújtva a megfelelő technikai és szervezési intézkedések oly módon történő végrehajtására, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek megfeleljen.

11. A Szolgáltató köteles a személyes adatok kezelésének jellegét figyelembe venni. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt – a Megrendelő költségére – a lehetséges mértékben megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíteni a Megrendelőnek az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében meghatározott, az érintettek jogainak gyakorlására irányuló kérelmekre való válaszadási kötelezettségének teljesítését illetően. A Szolgáltató köteles a hozzá benyújtott, az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket a Megrendelő részére haladéktalanul továbbítani.

12. A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok kezelésének bizalmas jellegét mindenkor fenntartja. A Szolgáltató vállalja annak biztosítását, hogy alkalmazottai és a személyes adatokat kezelő más személyek a személyes adatok bizalmas jellegét megőrzik.

13. A Szolgáltató köteles a Megrendelő részére – a Megrendelő költségére – az általános adatvédelmi rendelet 32.-36. cikkében foglalt kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében segítséget nyújtani, figyelemmel a személyes adatok kezelésének jellegére és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkra.

14. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő költségére a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításához szükséges összes információt, és lehetővé teszi az ellenőrzéseket és azokhoz hozzájárul, beleértve a Megrendelő vagy a Megrendelő által megbízott egyéb ellenőr által a Megrendelő költségén lebonyolított ellenőrzéseket, ideértve a Megrendelő tájékoztatását abban az esetben, ha a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő utasításai a személyes adatok védelmére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesek.

15. A Megrendelő köteles a személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezelni, beleértve megfelelő jogalap biztosítását a személyes adatok kezelésére. Ha a Szolgáltatónak a Megrendelő személyes adatok védelmével kapcsolatos jogellenes magatartásával összefüggésben bármilyen kára keletkezik (beleértve közjogi szankciókat és a Szolgáltatónak az ilyen jogellenes magatartással kapcsolatos költségeit és kiadásait), a Megrendelő köteles az ilyen kárt legkésőbb annak bekövetkeztétől számított harminc (30) napon belül a Szolgáltatónak megtéríteni.

16. A jelen szerződés feltételeire tekintettel a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató jelen szerződés szerinti felelősségével összefüggésben kára keletkezik, a Megrendelő bármilyen kárának (beleértve a közigazgatási szankciókból eredő károkat is) megtérítése annyiban korlátozott, hogy a kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a Megrendelő által a kár bekövetkezését megelőző két hónapban a Szolgáltatónak ténylegesen kifizetett összeget azzal, hogy a korlátozás nem vonatkozik a Szolgáltató által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkra. Figyelembe véve a jelen szerződés megkötésének összes körülményét, a Szerződő Felek kijelentik, hogy a teljes előre látható kár (beleértve a közigazgatási szankciókból eredő károkat is), amely a Megrendelőt a jelen szerződés Szolgáltató általi megszegése miatt érheti, nem haladhatja meg a Megrendelő által a Szolgáltatónak az ilyen kár bekövetkezését megelőző két hónapban ténylegesen kifizetett összeget.

17. A jelen szerződés annak aláírása napján lép érvénybe. A jelen szerződés időtartama megegyezik a releváns szerződéses kapcsolatok időtartamával. Abban az esetben, ha minden releváns szerződéses kapcsolat (bármely oknál fogva) megszűnik, a jelen szerződés is automatikusan megszüntetésre kerül.

18. A jelen szerződésre, valamint az abból eredő vagy annak kapcsán felmerülő minden jogra és kötelezettségre a cseh törvényeket kell irányadónak tekinteni. A jelen szerződés kizárólag a Szerződő Felek írásbeli megállapodásával módosítható. Minden kevésbé szigorú formában történő módosítás kizárt.

Kelt: Prága dátum: 2023. 2. 14.

FAVI a.s.